O nás Štatút fondu Zriaďovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
ZÁPIS DO REGISTRA NEINVESTIČNÝCH FONDOV
 


Obvodný úrad Trnava
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: A/2009/09045-00001 Trnava, 29. 12.2009


Obvodný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy ako správny orgán príslušný na konanie podľa ust. § 9 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie

Obvodný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy, po preskúmaní návrhu splnomocneného zriaďovateľa MUDr. Alexandra Kôrôcza, PhD., na registráciu neinvestičného fondu s názvom Traumatológia Trnava, n.f. podľa ust. § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

vykonáva zápis

ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do registra neinvestičných fondov pod č. OVVS/NF - 52/2009 neinvestičného fondu

NÁZOV: Traumatológia Trnava, n.f.
   
SÍDLO: Žarnova 11, 917 75 Trnava
   
ZRIAĎOVATEĽ: MUDr. Ján Kuchta, PhD.
  MUDr. Alexander Kôrôcz, PhD.
   
IČO: 45731608
   
ŠTATUTÁRNY ORGÁN - správca: MUDr. Alexander Kôrôcz, PhD.
   
VÝŠKA VKLADU: MUDr. Alexander Kôrôcz, PhD.
Vklad : 66 EUR
Splatené: 66 EUR
   
  MUDr. Ján Kuchta, PhD.
Vklad : 66 EUR
Splatené: 66 EUR
   
ÚČEL NEINVEST. FONDU: Fond sa zriaďuje podľa zák. č. 147/1997 Z. z. § 2, ods. 2 za účelom:
a) Združovať finančné prostriedky na podporu ochrany zdravia a vzdelávania

b) Združovať finančné prostriedky na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o úrazových pacientov, na podporu zlepšenia vybavenosti Traumatologicko-ortopedickej kliniky FN Trnava a na podporu medziodborového výskumného programu a prevenciu úrazov.

c) Združovať finančné prostriedky na podporu vzdelávania odborného zdravotného personálu Traumatologicko- ortopedickej kliniky FN Trnava. Vrátane školení a iných odborných aktivít a na skvalitnenie ich pracovného prostredia.

d) Združovať finančné prostriedky na organizáciu edukačných akcií, prednášok s tematikou úrazov, degéneratívnych ochorení skeletu a o možnostiach ich diagnostiky, liečby a prevencie.
   
ÚČEL NEINVEST. FONDU VOLKSBANK Slovensko, a.s.
č. účtu 4200040400/3100

Odôvodnenie

Obvodnému úradu Trnava bol podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov doručený návrh na registráciu neinvestičného fondu s názvom Traumatológia Trnava, n.f. a k nemu priložená zriaďovacia zmluva, štatút, čestné vyhlásenie o splatení peňažného vkladu zriaďovateľov a výpis z registra trestov správcu neinvestičného fondu.

Pretože z uvedených podkladov vyplýva, že ide o účelové združenie peňažných prostriedkov, účel neinvestičného fondu je všeobecne prospešný, zriaďovacia zmluva a štatút sú v súlade so zákonom, Obvodný úrad Trnava rozhodol neinvestičný fond Traumatológia Trnava, n.f. zapísať do registra neinvestičných fondov vedenom Obvodným úradom Trnava.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa ust. § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie na Obvodný úrad Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Toto rozhodnutie nieje možné preskúmať súdom.

Ing. Emília Hícová
vedúca odboru
všeobecnej vnútornej správy

Rozhodnutie dostanú:
Traumatológia Tmavá, n.f, MUDr. Alexander Kôrôcz, PhD., Žarnova 11, 917 75 Trnava


O nás Štatút fondu Zriadovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
Copyright © 2011 Traumatológia Trnava, n.f., Created by ARTTECH WebDesign