O nás Štatút fondu Zriaďovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
ZRIAĎOVACIA ZMLUVA NEINVESTIČNÉHO FONDU
 


ZRIAĎOVACIA ZMLUVA
neinvestičného fondu


zriadeného v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 207/1996 Z. z.

Článok I.
Úvodné ustanovenia.

  1. Neinvestičný fond predstavuje neziskovú právnickú osobu, združujúcu peňažné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu.
  2. Zriaďovateľ fondu uvedený v článku V. tejto zakladateľskej zmluvy sa podľa §3 a nasl. zákona č. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. , dohodli na zriadení neinvestičného fondu zmluvou o založení neinvestičného fondu, s obsahom podľa tejto zmluvy.

Článok II.
Názov a sídlo fondu.

Názov fondu:
Traumatológia Trnava, n. f.

Sídlo fondu:
Žarnova 11, 917 7Ď Trnava

Článok III.
Doba trvania fondu.

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok IV.
Účel fondu.

Fond sa zriaďuje podľa zák. č. 147/1997 Z.z.- S 2, ods. 2 za účelom:

  1. Združovať finančné prostriedky na podporu ochrany zdravia a vzdelávania
  2. Združovať finančné prostriedky na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o úrazových pacientov , na podporu zlepšenia vybavenosti Traumatologicko- ortopedickej kliniky FN Trnava a na podporu medziodborového výskumného programu a prevenciu úrazov.
  3. Združovať finančné prostriedky na podporu vzdelávania odborného zdravotného personálu Traumatologicko- ortopedickej kliniky FN Trnava. Vrátane školení a iných odborných aktivít a na skvalitnenie ich pracovného prostredia.
  4. Združovať finančné prostriedky na organizáciu edukačných akcií, prednášok s tematikou úrazov, degeneratívnych ochorení skeletu a o možnostiach ich diagnostiky, liečby a prevencie.

Článok V.
Zriaďovateľ fondu.

a) Zriaďovateľmi fondu sú

MUDr. Alexander Köröcz PhD., Slovenská republika
MUDr. Ján Kuchta PhD, Slovenská republika

Článok VI.
Výška peňažného vkladu zriaďovateľov a lehota splatenia vkladov.

Zriaďovatelia vložili na účet neinvestičného fondu peňažné vklady
MUDr. Alexander Köröcz PhD., trvalé bytom Trnava ......... 66 €
MUDr. Ján Kuchta PhD., trvalé bytom Šúrovce  ............... 66 €

Vklady boli splatené dňa 16.12.2009 m číslo účtu 4200 040 400/3100 vedenom vo Volksbank Slovensko.


Článok VII.
Určenie osoby , ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom neinvestičného fondu a určenie zriaďovateľa povereného správou vkladov.

Zriaďovatelia splnomocňujú úkonmi súvisiacimi so vznikom neinvestičného fondu a správou vkladov MUDr. Alexander Köröcz PhD.

Článok VIII.
Kompetencie rozhodovať o zmenách štatútu Traumatológia Trnava n. f o jeho zlúčení, splynutí a zrušení.

Zriaďovatelia Traumatológia  Trnava n.f. rozhodli, že rozhodovať o zmenách štatútu n.f. ,o jeho zlúčení, splynutí a zrušení zostáva v kompetencii zriaďovateľov.

Článok IX.
Štatút fondu.

1. Zriaďovatelia vydali štatút fondu, ktorý je súčasťou tejto zriaďovacej zmluvy.
2. Zriaďovatelia vymenovali pre prvé funkčné obdobie týchto členov správnej rady.

MUDr. Ján Kuchta PhD., trvale bytom Šúrovce, Slovenská republika - predseda
MUDr. Peter Urban, trvalé bytom Piešťany, Slovenská republika
PhDr. Gabriela Hilkovičová, trvale bytom Trnava, Slovenská republika

3. Zriaďovatelia vymenovali za správcu Traumatológia Trnava n.f.

MUDr. Alexander Köröcz PhD., Trnava 917 08, Slovenská republika

V Trnave 15.12.2009


O nás Štatút fondu Zriadovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
Copyright © 2011 Traumatológia Trnava, n.f., Created by ARTTECH WebDesign